Zásady ochrany osobních údajů

Vážený zákazníku,

od 25. května 2018 vstoupí v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, nazvané GDPR .

Rádi bychom Vás informovali o principech zpracování Vašich osobních údajů společností FRE-KO SERVIS, spol. s r.o. a o Vašich právech v souvislosti s tímto nařízením. Chceme, abyste měli veškeré potřebné informace a byli jste i v budoucnu plně spokojeni s využíváním služeb FRE-KO SERVIS, spol. s r.o..

Informace o ochraně osobních údajů

FRE-KO SERVIS spol. s r.o. se sídlem v Praze, Zbraslavská 54, 159 00 Praha 5 (dále jako "FRE-KO SERVIS”) jako správce osobních údajů přechovává Vaše osobní údaje získané během uzavření smlouvy s Vámi ("Osobní údaje"). Jená se předvším  o:

Osobní údaje shromažďujeme pro následující účely:

FRE-KO SERVIS může předávat osobní údaje těmto třetím stranám pro účely uvedené v tomto dokumentu:

  1. subjekty, s nimiž FRE-KO SERVIS má uzavřenou smlouvu o spolupráci ("zpracovatelská strana") za účelem provedení smlouvy mezi FRE-KO SERVIS a zákazníkem, plnění zákonných povinností vyplývajících ze zákona, ochrana práv FRE-KO SERVIS v souladu se zákonem a realizace legitimního zájmu FRE-KO SERVIS ve smyslu předpisů o ochraně osobních údajů; zejména může FRE-KO SERVIS předávat osobní údaje subjektům, jako jsou: banky, společnosti pro vymáhání pohledávek, účetní služby, společnosti poskytující poštovní a kurýrní služby, společnosti, s nimiž spolupracujeme za účelem poskytování marketingových služeb spojených s naším podnikáním. Tyto subjekty budou v rámci smluv uzavřených se společností FRE-KO SERVIS povinny aplikovat odpovídající bezpečnostní, technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů a zpracovávat je pouze v souladu s pokyny poskytnutými FRE-KO SERVIS,
  2. orgány dozoru, jiné třetí strany; pokud je to nezbytné k dosažení výše uvedených cílů a splnění zákonem stanovených povinností, mohou být osobní údaje předávány bezpečnostním orgánům, soudům a jiným orgánům (např. daňovým orgánům a policiejním orgánům).

Společnost FRE-KO SERVIS se zavazuje, že použije vhodná bezpečnostní opatření, technická i organizační, k ochraně Vašich osobních údajů. Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu potřebnou k dosažení účelu, pro který jsou tato data shromážděna a po dobu plnění zákonných povinností nebo po dobu zajištění materiálů nezbytných pro soudní řízení a na dobu možného nároku daných finančním úřadem.

Máte práva týkající se ochrany osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost příslušnému orgánu dozoru (tj. Předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo nástupnickému orgánu).

Kromě toho máte právo:

  1. požádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které má naše společnost uloženy. Na vyžádání Vám FRE-KO SERVIS poskytne kopii Vašich zpracovávaných osobních údajů. Každá další kopie, kterou budete případně požadovat, může být ze strany FRE-KO SERVIS účtována za přiměřenou cenu.
  2. opravu osobních údajů; Máte právo opravit osobní údaje, které se Vás týkají a které jsou nesprávné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů
  3. vymazání osobních údajů, požadovat okamžité vymazání osobních údajů
  4. omezení zpracování vašich osobních údajů; na základě Vaší žádosti může být omezeno používání těchto údajů pouze pro konkrétní účely,
  5. máte právo kdykoli zamítnout spracovávání Vašich osobních údajů a společnost FRE-KO SERVIS bude mít povinnost ukončit zpracování těchto osobních údajů.

V Praze, dne 24.5.2018